top of page

VERKOOPS VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

  

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SHARECOM aanvaarde bestellingen, op alle latere wijzigingen aan en uitbreidingen van zulke bestellingen alsmede, in het algemeen, op alle ermee verband houdende werkzaamheden. 

 

Een bepaling van de algemene voorwaarden die nietig of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen; elke nietige clausule zal worden vervangen door een andere gepaste clausule.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden (zoals o.m. opgenomen in de overeenkomsten) met betrekking tot de diensten van SHARECOM, zullen de specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

 

Middels ondertekening van een raamovereenkomst, een bestelbon, dan wel door de diensten van SHARECOM te aanvaarden, erkent de klant kennis te hebben gekregen van onderhavige algemene voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden en ziet hij af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn.

 

De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. SHARECOM zal de klant over deze wijziging informeren door een bericht op de homepagina.

 

Correspondentie gericht aan SHARECOM moet steeds gestuurd worden naar:

 

Lieven Bauwensstraat 16, 8200 Brugge

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

Prijsopgaven of bestekken kunnen niet worden beschouwd als aanbod tot contracteren en zijn slechts geldig voor de duur van 15 dagen.

 

Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Het overmaken van een bestelling geldt slechts als het overmaken van een aanbod tot contracteren.

 

Een overeenkomst houdende levering van producten, geleverde diensten, komt slechts tot stand bij de uitdrukkelijke goedkeuring van een order. Indien binnen de vijf werkdagen na ontvangst van een bestelbon geen expliciete goedkeuring zal zijn medegedeeld aan de klant, wordt de goedkeuring vermoed stilzwijgend te zijn gegeven en zal de overeenkomst tot stand komen.

 

 

Artikel 3 – Prijzen

 

Behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke overeenkomst, zullen de gefactureerde prijzen deze zijn die in voege waren op het ogenblik van aanvaarding van het order. Extra kosten en diensten worden afzonderlijk gefactureerd.

 

Alle prijzen zijn nettoprijzen en zijn berekend franco af fabriek.

 

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Alle andere heffingen, rechten of retributies, hoe ook genaamd, en welke zouden verschuldigd worden uit hoofde van de levering van het bestelde product en/of dienst, vallen ten laste van de klant.

 

Bij de uitvoering van haar opdrachten hanteert SHARECOM vaste uurtarieven, die jaarlijks worden vastgelegd en van toepassing zijn op alle in het betreffende jaar aangevatte opdrachten, behoudens afwijkende specifieke voorwaarden.

 

Deze tarieven zijn afhankelijk van (i) de contact name binnen of buiten de kantooruren en (ii) de termijn waarbinnen een interventie dient te geschieden.

 

SHARECOM behoudt zich het recht voor haar tarieven elk moment te wijzigen.

 

 

Artikel 4 – Aanlevering van materialen

 

Behoudens andersluidend voorafgaand schriftelijk beding, staat de klant in voor de aanlevering van bronmateriaal. In casu betreft het documentatie en informatie, zij het mondelinge of op welke wijze ook vastgelegd die nuttig of noodzakelijk zijn voor de aanmaak van de bestelde goederen, respectievelijk de bestelde diensten.

 

Mits ondertekening van een order, erkent de klant dat hij de rechtmatige eigenaar is van de aangeleverde documentatie, dan wel hierop een rechtmatig gebruiksrecht heeft verworven.

 

De klant verbindt zich tot aanlevering van direct bruikbare materialen, welke  –voor zover toepasselijk-  conform de specificaties aangegeven in de technische instructies van SHARECOM worden aangeleverd. Deze technische specificaties zullen desgevallend aan de klant worden medegedeeld, uiterlijk samen met de orderbevestiging.

 

Verzending van het bronmateriaal geschiedt op risico van de klant.

 

 

Artikel 5 – Wijzigingen en annuleringen

 

Alle wijzigingen, van welke aard ook, aan de initiële door SHARECOM aanvaarde bestelling en welke bijkomende kosten veroorzaken, zullen slechts kunnen worden aanvaard, indien ze schriftelijk worden gevraagd en op voorwaarde dat de dienstlevering/levering van materialen nog niet werd aangevat. Eventuele kosten veroorzaakt tengevolge van zulke wijzigingen zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Daarnaast verbeurt de klant, van rechtswege, een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien pro cent van de waarde van het order, exclusief B.T.W.

 

In geval van annulering van bestellingen nadat zij in uitvoering worden genomen, verbeurt de klant, naast de waarde van reeds gemaakte kosten, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijfentwintig pro cent van de waarde van het order.

 

 

Artikel 6 – Levering

 

Behoudens voorafgaand andersluidend beding, worden de leveringstermijnen slechts bij benadering opgegeven.

 

De leveringstermijn loopt pas vanaf ontvangst van alle bronmateriaal vereist voor de uitvoering van het order, zoals gevraagd door de klant.

 

Behoudens voorafgaand andersluidend schriftelijk beding, geeft overschrijding van de leveringstermijn geen aanleiding tot het verschuldigd worden van enige schadevergoeding, noch geeft het enig recht op het toepassen van inhoudingen op verschuldigde sommen, noch op het annuleren van bestellingen.

 

Alle bestellingen worden geleverd franco af fabriek.

 

Het risico op de geleverde goederen gaat over op de klant bij het ophalen van goederen met het oog op vervoer.

 

Alle goederen worden geleverd in een aangepaste standaardverpakking. Indien de klant een bijzondere verpakking, een bijzondere opdruk of toevoeging van een begeleidend document bij elke verpakking wenst, zal zulks bij plaatsing van de bestelling worden aangegeven en wordt zulks ook afzonderlijk aangerekend.

 

 

Artikel 7 – Langlopende projecten

 

In geval van langlopende projecten die noodzaken dat SHARECOM ter plaatse blijkt gedurende de uitvoering van de diensten, zijn alle reis- en verblijfskosten van SHARECOM voor rekening van de klant.

 

De kosten voor buitenlandse reizen moeten vooraf door de Klant worden voldaan.

 

Verder staat de Klant op eigen kosten in voor accommodatie en eten van SHARECOM.

 

Artikel 8 – Overmacht

 

Overmacht schorst de uitvoering van elke overeenkomst die wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

 

Elk der contractanten zal de andere onmiddellijk op de hoogte stellen van het zich voordoen van een geval van overmacht.

 

De schorsing houdt op bij ontvangst van de melding van het ophouden van een geval van overmacht.

 

Is het geval van overmacht van blijvende aard of houdt de toestand van overmacht langer aan dan zes maanden, dan brengt zulks van rechtswege, zonder verdere kennisgeving of zonder rechterlijke tussenkomst, de ontbinding van de gesloten overeenkomst met zich. In zulk geval zal de klant teruggave ontvangen van het aangeleverde bronmateriaal en de betaalde voorschotten, zulks evenwel mits inhouding ter betaling van reeds geleverde prestaties.

 
 
Artikel 9 – Betalingen en eigendomsvoorbehoud

 

Alle betalingen dienen te gebeuren op de door SHARECOM aangeduide rekeningen en in de door SHARECOM aangeduide munt.

 

Zonder dat zulks afbreuk doet aan de overige rechten van SHARECOM, hierin begrepen doch niet beperkt tot de opschorting van de aanvang van uitvoering of van verdere uitvoering, evenals de opschorting van levering, zal ingeval van laattijdige betaling, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige aanmaning, een nalatigheidinterest ten belope van een pro cent (1%) per begonnen maand verschuldigd zijn, evenals een verhogingsbeding gelijk aan tien pro cent (15%) van de contractwaarde.

 

Als facturen niet op de vervaldag worden betaald, heeft SHARECOM het recht de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen. Op dat moment is SHARECOM gemachtigd om geleverde goederen terug te halen bij de klant, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op SHARECOM op vergoeding van de geleden schade.

 

In de mate dat goederen worden aangekocht blijven zij volledig eigendom van SHARECOM tot aan de volledige betaling. SHARECOM heeft het recht ze terug te nemen op kosten van de klant, waar zij zich ook mogen bevinden.

 

Bij het overmaken van een bestelling wordt een voorschot van 30% van de totale prijs gevraagd. Bij levering 30% van de totale prijs en ten slotte de overige 40% via overschrijving binnen de wettelijke betalingstermijn op de factuur vermeld.

 

 

Artikel 10 – Klachten

 

Klachten op grond van zichtbare gebreken, dienen schriftelijk gemeld binnen de vierentwintig uur na ontvangst van de bestelde goederen.

 

Klachten op grond van verborgen en/of functionele gebreken dienen schriftelijk gemeld binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de bestelde goederen.

 

Alle klachten geformuleerd na verloop van voormelde termijnen, zullen als onontvankelijk worden afgewezen.

 

In alle geval zal de klant de geleverde goederen ter beschikking van SHARECOM houden teneinde SHARECOM toe te laten de beweerde gebreken te onderzoeken en er, desgevallend, aan te verhelpen.

 

 
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 

De klant verwerft met betrekking tot de door SHARECOM geleverde software slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

 

Het is de klant verboden de door SHARECOM geleverde software te kopiëren behalve voor back-up- en archiveringsdoeleinden.

 

Het is de klant verboden software te vertalen, te bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van SHARECOM.

 

Bij het beëindigen van het gebruik van de programmatuur, zal de Klant alle exemplaren van programmatuur en bijhorende documentatie en handleidingen vernietigen.

 

SHARECOM wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor wat betreft vorderingen ingesteld door derden op grond van het feit dat hun intellectuele eigendomsrechten werden geschonden door de aanmaak en de verkoop van een door de klant besteld product.

 

De klant verbindt er zich toe SHARECOM onvoorwaardelijk en integraal te vrijwaren indien SHARECOM uit dien hoofde zou worden aangesproken.

 

 
Artikel 12 – Garantie

 

De garantie kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna vermelde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen bij levering en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de in artikel 10 vermelde termijn.

 

De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de klant worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften /handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming van SHARECOM veranderingen liet uitvoeren.

 

Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.

Garantie op hardware is steeds tussen de eindklant en de vendor van het goed. Prestaties van SHARECOM om deze op te halen, back-uppen en op te sturen zijn altijd ten laste van de klant.

SHARECOM biedt geen garantie op diensten of op software.

 

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 

SHARECOM wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade indien deze het gevolg zijn van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing welke samen met het product wordt geleverd of van het onbehoorlijk gebruik van het product. Hetzelfde geldt indien, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHARECOM, door derden op enigerlei wijze werd ingegrepen op het product.

 

De aansprakelijkheid welke SHARECOM kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

 

SHARECOM is nooit aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie en gebreken als gevolg van handelingen van de Klant dan wel derden

 

SHARECOM  kan enkel gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de Klant degelijk bewezen directe schade te herstellen evenwel tot een maximum van de door de klant betaalde vergoeding.

 

Wordt evenwel uitgesloten:

 

-               de vergoeding door SHARECOM van alle andere directe schade en voor de indirecte schade, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van de planning, verlies van de verwachte winst, cliënteel, e.d.

-               vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de Klant

-               alle vorderingen van een derde gericht tegen de Klant

 

 

Artikel 14 – Afstand van recht

 

Behoudens tenzij zulks uitdrukkelijk wordt verklaard, zal de niet-uitoefening of de niet-tijdige uitoefening van haar rechten door SHARECOM niet kunnen worden beschouwd als een afstand van recht.

 

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 

Alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en SHARECOM worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van overeenkomsten gesloten onder het regime van onderhavige algemene voorwaarden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge.

 

Artikel 16 – Specifieke voorwaarden voor VoIP

 

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de VoIP klanten :

  • 1 maand voor vervaldatum van de 3CX licentie kan er een stopzetting gebeuren van de diensten.

  • De diensten zijn altijd stilzwijgend verlengbaar.

  • De licentie kost van de 3CX software kan jaarlijks aangepast worden.

  • 3CX Cloud diensten worden altijd per volledig jaar genomen en  kunnen 1 maand voor vervaldatum 3CX Licentie stopgezet worden. Het jaar begint bij de datum van de licentie in de 3CX centrale.

bottom of page